Jak mít ve firmě konflikty pod kontrolou, a ještě z nich těžit?

Znáte to? Kolega si stále dává nohy na stůl? Máte zadání od šéfa a váš spolupracovník vám do toho stále mluví? Zjistili jste, že někdo z týmu pracuje i pro konkurenci? Manažer nebere vážně svou nadřízenou? Podporuje se ve firmě donášení informací? Pracují zde příbuzní, kteří zneužívají svého postavení?

Konflikt na pracovišti obvykle zahrnuje rozdíly v názorech, stylu nebo přístupu, které se nedají snadno vyřešit. Ty mohou vést k ranění pocitů a obtěžování mezi zaměstnanci. Mezi spolupracovníky nebo mezi nadřízenými a podřízenými či mezi poskytovateli služeb a jejich klienty nebo zákazníky se pak může objevit konflikt. Konflikty mohou nastat také mezi skupinami, např. mezi vedením a podřízenými, nebo mezi jednotlivými odděleními.

A nyní něco, co vás možná zarazí. Tam, kde konflikty neexistují, dochází ke stagnaci. Vývoj se zastaví. Tam, kde konflikty vznikají, ale nejsou uspokojivě řešeny, dojde dříve nebo později k radikální změně. Často zde nezůstane kámen na kameni. Pouze tam, kde jsou konflikty uspokojivě řešeny, dochází k postupnému vývoji, k růstu stability a ke schopnosti obstát i v neustále se měnícím prostředí. Zdravý konflikt vede k otázkám a diskusi, otevírá nové způsoby myšlení a inovativnější řešení problémů. Prvotní je si odvodit důležitost konfliktu, aby se správně nastartovaly změny. Jsou metody, které konflikty řeší. Existuje strategie, která umožňuje harmonicky pracovat na dosažení patřičných výsledků a zároveň udržuje a zlepšuje vztahy mezi zúčastněnými.

Cíle při řešení konfliktů:
Sebepoznání:

➢ odvodit zákonitosti fungování mysli, které výrazně ovlivňují pohled na konflikty;
➢ popsat jednotlivé styly řešení konfliktů, jejich výhody a nevýhody a naučit se je používat;
➢ naučit se rozpoznávat zjevné a skryté složky konfliktu;
➢ získat návod, jak udržet důvěru, pozornost a převahu v průběhu jednání;
➢ zmapovat jednotlivé role, do kterých se můžeme dostat.

Komunikace:

➢ objasnit význam a verbální a neverbální složky komunikace;
➢ naučit se efektivně naslouchat;
➢ popsat jednotlivé bariéry bránící efektivnímu řešení konfliktů a nalézt způsob, jak je eliminovat;
➢ popsat jednotlivé „osobní bubliny“ a naučit se je využívat.

Strategie:

➢ popsat jednotlivé strategie a styly řešení konfliktů, odvodit jejich přednosti a nedostatky;
➢ objasnit důležitost přípravy pro jednání a vytipovat nejdůležitější aspekty;
➢ naučit se dosahovat synergických dohod a odvodit, jaké parametry musí tyto dohody obsahovat, aby byly pro všechny akceptovatelné;
➢ objasnit principy vzniku krizí a získat návod pro jejich řešení a také se naučit, jak jim předcházet;
➢ popsat obtížné situace a naučit se je efektivně řešit.

Nabídka kurzů

Komentáře