Manažerské kurzy – příležitost získat nové dovednosti aneb Buďte úspěšným leaderem

Dnešní doba na nás všechny klade čím dál větší nároky. Denně se o tom přesvědčujeme. Fenoménem číslo jedna je změna. Vše se mění velmi rychle, a pokud chceme prosperovat, musíme na přicházející změny reagovat. A čím pružněji, tím lépe. Není jednoduché si v záplavě operativních úkolů najít čas na řešení potřeb svých kolegů a podřízených, což svádí k direktivnímu řízení se všemi jeho důsledky.

 

V současnosti jde o to, jak úspěšně „přežít“. Efektivní výměna informací a rychlost reakce na změnu je fenoménem doby. Úspěšný profesionál ví, jak funguje mysl, jak vzniká stres, jak návyky řídí náš život, jak výrazně se ovlivňují vztahy a firemní kultura. Také ví, jak správně vést porady, jak delegovat a jak efektivně hodnotit. Dokáže odhalit příčiny vzniku konfliktů a pak je řešit.

 

 

Úloha manažera se postupně přesouvá z roviny odborníka na „technologii“ také do roviny odborníka na „práci s lidmi“. Proč? Protože lidé jsou ten nejcennější zdroj, a pokud se cítí motivováni, pokud vidí, že na jejich názory je brán zřetel, jsou ochotni vydat ze svého potenciálu mnohem více. Pokud správně nastavíme parametry hodnocení a lidé budou vědět, co se od nich očekává, pokud se dohodneme, co je úspěch a co je chyba, ušetříme si mnoho dohadů, domněnek, a tím spoustu zbytečných nedorozumění. Manažer nehodnotí pouze výsledky, hodnotí také trendy a progresi vztahů.

 

 

Manažerské kurzy si kladou za cíl seznámit lidi na všech úrovních řízení s posledními poznatky teorie managementu, a zejména s aplikací těchto poznatků do každodenní praxe. Spousta poznatků přichází zpoza oceánu a velká část vyžaduje „doladění“ na specifika české kotliny.

V kurzech se postupně prochází zákonitosti fungování naší mysli, procesy vzniku a účinků stresu, pojmenují se výhody a nevýhody jednotlivých metod řízení. Na příkladech se ukazuje, jak rozpoznat manipulaci. Odvozuje se z konkrétních situací, kde nároky dnešní doby kladou kvalitativně i kvantitativně vyšší požadavky na znalosti a kompetence pracovníků i manažerů. Pracuje se na rozpoznání silných stránek a na jejich dalším prohlubování.

Díky kurzům se dozvíte, jaké prvky a systémy jsou zapojeny do procesu chování lidí a jak je lze ovlivňovat. Efektivní je, pokud manažer pracuje nejen na neustálém zlepšování výsledků, ale současně také na zlepšování vztahů mezi lidmi.

 

Čím v manažerských kurzech procházíte? Sebepoznáním, komunikací a znalostí firmy.

Sebepoznání:

 • Umět popsat důležité zákonitosti fungování naší mysli.
 • Zjistit, jak návyky výrazně ovlivňují naše chování a rozhodování, a naučit se, jak je efektivně měnit.
 • Naučit se odhalovat manipulaci a nalézt způsoby, jak se jí úspěšně bránit.
 • Nalézt své silné stránky a způsoby, jak efektivně uplatnit svůj potenciál.

Komunikace:

 • Popsat, jak rozdílně komunikují muži a ženy a jak vypadá srozumitelná komunikace.
 • Naučit se efektivně řešit konflikty a eliminovat nejčastější příčiny jejich vzniku.
 • Definovat pravidla pro efektivní komunikaci ve firmě.

Znalost firmy:

 • Popsat klíčové firemní procesy.
 • Získat návody, jak efektivně vést porady, správně delegovat úkoly na ostatní, jakými způsoby lze hodnotit lidi kolem sebe.
 • Odhalit a eliminovat možné příčiny neloajality a neschopnosti lidí.
 • Popsat možné typy firemní kultury.

 

 

Komentáře