Víte, jaký je rozdíl mezi týmem a prací ve skupině?

Týmová práce, to je v posledních letech velmi frekventovaný pojem. Ne vždy je však pracovníkům zřejmé, čím se týmová práce liší od práce skupiny. Neuvědomujeme si, že nerozvážné využívání týmů je velmi drahou a často neproduktivní záležitostí a že lidé, pokud nejsou na týmový styl připraveni, práci spíše brzdí, než aby jí dodávali synergický efekt. A naopak je mnoho příležitostí, kde – využijeme-li týmové práce (a nebude-li tento způsob práce jen formálním pojmem – budeme postupovat kupředu rychleji, efektivněji a v lepší atmosféře.

 

Co je to skupina?

Skupina na pracovišti se obvykle skládá ze tří nebo více lidí, kteří spadají pod oddělení, ale pracují nezávisle na sobě. Například malá firma může mít skupinu klientských služeb, přičemž jedna osoba se může zaměřit na místní klienty, jedna osoba se může soustředit na regionální klienty a třetí osoba může těmto osobám pomáhat. Skupiny mají také tendenci mít dlouhou životnost a dlouhodobé cíle a povinnosti.

 

Co je tým?

Tým sestává ze tří nebo více lidí, kteří mohou pocházet z různých oddělení v rámci podniku, ale spolupracují na stejném účelu, cíli nebo projektu. Například dříve, než firma vytvoří nový produkt, může sestavit tým složený z lidí ze všech oddělení – finančního, právního, marketingového atd. – který bude nad potenciálním novým produktem přemýšlet a bude se snažit vyhnout nenadálým událostem. V týmu si jednotlivci uvědomují odbornost a talent ostatních kolegů potřebné k dosažení cíle týmu. Kromě toho jsou týmy často vytvářeny pro dočasné úkoly s jedním specifickým cílem, zaměřením nebo výsledkem.

 

Proč tvořit skupiny?

Manažeři již před mnoha lety uznali, že dvě hlavy jsou lepší než jedna. Proto se malé firmy obrátily na skupiny a oddělení – a vedlo je k tomu více důvodů. Při skupinové práci mají členové sdílené znalosti o cílech skupiny, ale konkrétní úkoly nebo odpovědnosti jsou stále přiřazovány jednotlivým osobám. Rozdělením práce do skupin – např. zvlášť pro marketing, účetnictví atd. – jsou jednotlivci v rámci těchto skupin schopni dlouhodobě maximalizovat své odborné znalosti.

 

Proč tvořit týmy?

Podniky obvykle vytvářejí týmy, aby řešily konkrétní – a obvykle dočasný – cíl nebo projekt s úmyslem využít kolektivní odborné znalosti různých lidí. Vzhledem k tomu, že se jedná o odborníky z různých oddělení, týmy se mohou vyhnout potenciálním problémům na počátku projektu. Například tým složený pouze z inženýrů může vytvořit nový produkt, ale nemusí pochopit, zda je cenově dostupný, dokud někdo s finančním zázemím nedokončí analýzu návratnosti investic nebo návratnosti investic na jeho proveditelnost. Odborník na finance, který se od začátku podílí na týmové práci, pomůže inženýrům v první řadě vytvořit cenově dostupný produkt, což šetří čas a zdroje. Týmy mohou být velmi produktivní, protože zapojování lidí s různým nadáním poskytuje týmům větší příležitosti k efektivnější práci.

 

Kdy je čas na práci ve skupině či v týmu:

 • rozpoznat tendence v podnikání, které přímo vyžadují týmový přístup
 • uvědomit si, co je to tým, co to znamená pracovat týmově a jaký je rozdíl mezi týmem a skupinou
 • rozlišit druhy týmů vhodné pro konkrétní činnosti

Komunikace v týmu:

 • princip „vlídného trvání na stanovených dohodách“
 • pojmenovat principy týmových vztahů a komunikace a způsoby, jak efektivně jednat

Funkční týmové role:

 • určit základní funkční týmové role a pojmenovat a eliminovat chyby, které se v týmech běžně objevují
 • uvědomit si postavení, možnosti a omezení moderátora
 • učit se důležitým zásadám, dovednostem a postupům, kterými moderátor může výrazně ovlivnit efektivitu týmu či skupiny

Řešení úloh v týmu:

 • rozpoznat běžně se opakující fáze každé úlohy a umět je od sebe oddělit
 • naučit se vybraným technikám týmové práce vhodným pro každou fázi
 • ověřit si a vyzkoušet získané informace a dovednosti na množství různých situací

Vývojové fáze týmu:

 • určit a respektovat odlišnosti všech vývojových fází týmu
 • naučit se využívat situační vedení vhodné pro každou vývojovou fázi

Osobnostní týmové role:

 • poznat důležité týmové role a naučit se sestavovat tým podle přirozených rolí
 • uvědomit si důležitost každého osobnostního typu a pochopit rozdílnost jako příležitost, nikoli ohrožení

Aby mohl tým fungovat, je nutné se setkávat na poradách. Vedoucí si při vedení porady musí uvědomit bariéry, které mohou vyvstat a narušit efektivitu porady. Existují různé typy porad, které se musí správně připravit. Nedílnou součástí je schopnost moderovat běžné situace, rozpoznávat konflikty a umět je proaktivně řešit. Je dobré mít nacvičené postupy, které v rámci porad umožní rychlá a kvalitní řešení. Znát techniky a mít dovednosti, které umožňují podpořit týmovou synergii.

 

Komentáře